Informatie Ferroli BlueSense CV-ketel

Specificatie Ferroli BlueSense

Ferroli BlueSenseDe BlueSense toestellen zijn moderne, modulerende hoogrendement combi-toestellen, die zowel warm tapwater leveren als warmte voor de cv-installatie.
De BlueSense 3 voldoet aan Gaskeur CW3, de BlueSense 4 aan Gaskeur CW4 en de BlueSense 5 aan CW5.
De CW-klasse heeft de volgende betekenis:

 • CW3: een CW-tapdebiet van tenminste 6 l/min. van 60°C,een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min. van 60°C (dit komt overeen met 6 tot 10 l/min. bij 40°C), het vullen van een bad met 100 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 12 minuten.
 • CW4: een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min. van 60°C,een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min. van 60°C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min. bij 40°C), het vullen van een bad met 120 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 11 minuten.
 • CW5: een CW-tapdebiet van tenminste 9,0 l/min. van 60°C, een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 9,0 l/min. van 60°C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min. bij 40°C), het vullen van een bad met 150 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 10 minuten.

Het toestel is voorzien van de meest moderne technieken, die ervoor zorgen dat zowel het gasverbruik als het elektriciteitsverbruik zo laag mogelijk blijven. Bij een warmtevraag ontsteekt het toestel automatisch en, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warmte, voert het toestel zijn vermogen op of verlaagt het juist. Bij een gelijktijdige warmtevraag van de cv-installatie en warm water heeft de levering van warm water voorrang.

Afmetingen (h x b x d) 600 x 400 x 320 (in mm).

Garantievoorwaarden

Klein Poelhuis geeft een jaar all-in garantie op de CV-ketel en op de montage. Als er binnen een jaar storingen aan de CV-ketel voorkomen (anders dan het bijvullen van CV- water of het ontbreken van gas) worden er geen voorrijkosten, montagekosten en materiaal berekend.
Na een jaar geldt de fabrieksgarantie.
Ferroli Nederland geeft aan de installateur garantie onder de onderstaande voorwaarden. De installateur garandeert dit product onder dezelfde volgende voorwaarden aan de gebruiker:

 • De garantietermijn is geldig vanaf de installatiedatum en na ontvangst bij Ferroli Nederland b.v. (binnen 30 dagen na de installatiedatum) van de volledig ingevulde en ondertekende garantiekaart (ondertekening door de installateur en de eigenaar). Middels het terugsturen van de garantiekaart verklaren de installateur en de koper dat het toestel door een erkend installateur is geïnstalleerd en ingesteld
  is volgens het installatievoorschrift.
 • De garantietermijn voor cv-ketels en apparatuur bedraagt 2 jaar. M.u.v. de warmtewisselaar; hier bedraagt de garantietermijn 5 jaar op alle Agpo toestellen. Op de wisselaar van de Ferroli BlueSense wordt een garantie afgegeven van 10 jaar. Kosten arbeid- en voorrijden worden alleen de eerste 2 jaar vergoed.
 • Het toestel dient te zijn geïnstalleerd door een erkend installateur volgens de geldende algemene en plaatselijke voorschriften en met inachtneming van de door Ferroli Nederland verstrekte installatie- en inbedrijfsstellings voorschriften.
 • Het toestel moet geïnstalleerd blijven op de oorspronkelijke plaats.
 • De garantie vervalt indien:
  • gebreken aan het toestel niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur worden gemeld;
  • gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of rechtsopvolger, danwel door van buiten komende oorzaken;
  • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur van het toestel aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan het toestel voorzieningen te treffen, danwel wanneer door de consument zelf zodanig voorzieningen zijn getroffen;
  • gedurende de garantieperiode niet periodiek deskundig onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
  • er geen aantoonbaar onderhoud is uitgevoerd door een deskundig installatie- of onderhoudsbedrijf, volgens de in deze handleiding vermelde onderhoudsvoorschriften (minimaal 1 keer per 2 jaar).
 • De consument dient een beroep op de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen in de eerste aanleg schriftelijk te doen bij de installateur en wel binnen vijf werkdagen nadat de fout of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.
 • Voorts gelden de bepalingen, opgenomen in artikel 14 van onze Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 219 d.d. 9-10-1992. Voor de vervolgschade aan het Ferroli Nederland toestel, anders dan ter zake van een gebrek dat onder de boven omschreven garantie valt wordt door Ferroli Nederland b.v. niet ingestaan. Ferroli Nederland b.v. is jegens de gebruiker voorts niet aansprakelijk voor door de gebruiker geleden zuivere vermogensschade en/of bedrijfsschade van welke aard dan ook.

Indien er op internet (www.ferroli.nl, klik op zakelijk) een actuelere versie van dit onderhoudsvoorschrift staat vermeldt, dient deze meest actuele versie opgevolgd te worden.

Vervanging CV-ketel

De offerte van Klein Poelhuis omvat de volgende specificaties.

 • Demonteren en afvoeren bestaande CV-ketel;
 • Leveren en monteren nieuwe CV-ketel;
 • Aansluiten op bestaand CLV-systeem (Combinatie luchttoevoer Verbrandingsgasafvoer);
 • Vervangen rookgasafvoer Optifor WTW unit;
 • Vervangen condensafvoer Optifor WTW unit;
 • Aansluiten Optifor WTW unit op de nieuwe CV-ketel;
 • Aanpassen CV- en waterleidingen.

Materiaal:

 • 1 Gaswandketel met warmwater;
 • 1 meter rookgaspijp + aluminium / pp bochten;
 • 1 meter luchttoevoerpijp + bochten;
 • 1 Expansievat 18/0.5;
 • 1 Gasleiding aanpassen;
 • 1 Afvoerleiding aanpassen;
 • Benodigde veiligheid appendages en aansluitmateriaal;

Er kunnen drie typen ketels geleverd worden volgens de specificaties hierboven. Er wordt wel aanbevolen om minimaal een type CW4-ketel te laten installeren.
De volgende prijzen zijn van toepassing.

 

CW3

CW4

CW5

Bij deelname minimaal 24 bewoners

€ 1.345

€ 1.445

€ 1.545

Bij deelname minder dan 24 bewoners

€ 1.395

€ 1.495

€ 1.595

De ketels hebben een OpenTherm module en zijn aansluitbaar op elke thermostaat. Dat geldt ook voor thermostaten met alleen aan-uitsturing.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW voor montage en materiaal.

Onderhoud

Ferroli adviseert om minimaal een keer per twee jaar periodiek onderhoud uit te voeren. Klein Poelhuis hanteert als richtlijn om dat eens per 12 - 18 maanden te doen. Omdat een deel van de installatie ouder is dan 12 jaar kan alleen een preventief onderhoudsabonnement worden afgesloten.

In het abonnement is inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud per 12 maanden;
 • Geen voorrijkosten bij het periodieke onderhoud;
 • Het gratis vervangen van toestelonderdelen met een stuksprijs tot een waarde van €7,50.

Niet in het abonnement zijn inbegrepen onderdelen van enige aard die het bedrag van €7,50 te boven gaan.
De kosten voor dit abonnement bedragen € 105,- per jaar.

Geschiktheid aardgas

De ketels zijn geschikt voor G25 gas, ook met bijmenging van Bio gas zal de ketel gewoon blijven werken. Komende jaren wordt G25 aardgas geleverd.
Als de samenstelling van het gas in de toekomst aangepast wordt en het geen G25 meer is, moeten er mogelijk wel aanpassingen gebeuren. Op dit moment is daar nog geen sprake van.

Keuze maken

Hebt u uw keuze gemaakt, klik dan op onderstaande knop.